VOP

Všeobecné obchodní podmínky AUTOŠKOLY

1. Smlouva o výuce a výcviku

Tato smlouva se uzavírá mezi poskytovatelem služby Ing. Pavel NOVÁK, AUTOŠKOLA, Baška 365, 739 01 Baška, IČ: 01559656 (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění příslušné skupiny (dále jen žadatel) dle občanského zákoníku 40/1964Sb. a zákona č. 247/2000Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se pokládá za uzavřenou předáním řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané Žádosti o přijetí k výuce a výcviku. Žadatel svým podpisem na Žádosti o přijetí k výuce a výcviku potvrzuje, že je srozuměn s všeobecnými obchodními podmínkami autoškoly, cenou kurzu a školním řádem. VOP žadatel obdrží v elektronické podobě spolu s formulářem Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

2. Kurzovné

Je smluvní, stanovené dohodou mezi autoškolou a žadatelem, dle aktuálních služeb požadovaných žadatelem na autoškole během výuky a výcviku. Výše kurzovného však vždy musí být stanoveno tak, aby zajišťovalo splnění minimálního počtu hodin výuky a výcviku stanovených zákonem č. 247/2000 Sb. k ukončení výuky a výcviku, umožňující vykonání závěrečných zkoušek z odborné způsobilosti žadatele. Ceník poskytovaných služeb zasílá autoškola současně s VOP, tak aby se žadatel mohl rozhodnout ještě před podpisem Žádosti o přijetí k výuce a výcviku, jestli předložené ceny akceptuje. Nedohodne-li se žadatel s autoškolou jinak, musí být celá částka sjednaná před začátkem kurzu uhrazená nejpozději v den zahájení kurzu. Úhrada může být realizovaná jak v hotovosti, tak převodem na BÚ 1014920021/3030.

3. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Stačí tuto skutečnost písemně oznámit autoškole. Účinnost nabývá následujícího den po oznámení odstoupení od smlouvy. Autoškole vzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s administrativou a odebranou výukou a výcvikem, a to ve výši 1000 Kč za administrativní úkony spojené se zahájením a ukončením výcviku, 250 Kč za teoretickou vyučovací hodinu a 500 Kč za praktickou vyučovací hodinu. Dojde-li k přeplatku, autoškola jej bez prodlení vrátí žadateli. Dojde-li k nedoplatku, je žadatel povinen toto bez prodlení uhradit. Na požádání bude žadateli vystaveno potvrzení o částečném absolvovaní výuky a výcviku dle zákona č. 247/2000Sb. v termínu dle dohody, oproti vrácení průkazu žadatele o řidičské oprávnění a finančnímu vyrovnání.

4. Pojištění

V ceně výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a havarijní pojištění motorového vozidla, na kterém je výcvik prováděn. V ceně výcviku není zahrnuto úrazové pojištění žadatele.

Žadatel se podílí na spoluúčasti při likvidaci pojistné události, v případě, že závažným způsobem z nedbalosti škodu způsobil, i přes předchozí upozornění učitele.

Žadatel hradí náklady za opravu vozidla v případě, že došlo k jeho poškození v přímé souvislosti s nedodržením základních zásad ovládání jednotlivých řídících prvků ve vozidle, ze kterých byl proškolen během teoretické části výcviku.

5. Výuka a výcvik

Náplň kurzu je upravená zákonem č. 247/2000Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Vyučovací hodina trvá 45 min, výcvik v řízení (dále jen cvičná jízda) trvá vždy dvě vyučovací hodiny, pokud se žadatel a učitel výcviku v řízení (dále jen učitel) nedomluví pouze na jedné vyučovací hodině. Všechny předem dohodnuté termíny cvičných jízd i závěrečné zkoušky jsou pro žadatele závazné. Pokud se žadatel nemůže na domluvenou hodinu cvičné jízdy dostavit, smí tuto cvičnou jízdu zrušit nejpozději však do 20:00 předchozího dne. Pokud se na předem domluvenou hodinu cvičné jízdy žadatel bez omluvy nedostaví, je povinen uhradit autoškole náhradu ve výši 500 Kč, která slouží k pokrytí nákladů autoškoly a je splatná nejpozději při následující lekci. Žadatel je povinen mít na každou cvičnou jízdu průkaz žadatele o řidičské oprávnění u sebe. Při ztrátě průkazu bude vystaven jeho duplikát za poplatek 500 Kč.

Cvičné jízdy jsou plánovány na základě zaslání časových možností žadatele v nadcházejícím týdnu, vždy nejpozději do pátku 20:00 a to formou SMS nebo e-mailové zprávy. Autoškola zašle nejpozději do neděle 20:00 plán jízd pro žadatele v nadcházejícím týdnu, a to rovněž formou SMS nebo e-mailové zprávy. Plán jízd vždy obsahuje informace o dni, čase a místě zahájení cvičné jízdy. Žadatel i učitel jsou povinni se včas dostavit na smluvené místo zahájení cvičné jízdy. Pokud to není možné např. kvůli dopravní situaci, informují se o tom neprodleně telefonicky. Pokud se žadatel nedostaví na cvičnou jízdu bez omluvy, je učitel povinen čekat 15 min. na smluveném místě. Po uplynutí této lhůty se hodina považuje za zrušenou bez omluvy. Nedostaví-li se učitel včas na předem domluvenou hodinu cvičné jízdy, je žadatel povinen čekat 15 min. na smluveném místě. Pokud cvičná jízda z jakéhokoliv důvodu neproběhne, bude nahrazena v nejbližším možném termínu.

Autoškola si vyhrazuje právo prověřit před cvičnou jízdou úroveň znalostí žadatele z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích formou testu v mobilní aplikaci e-testy. V případě výsledku "nesplnil" tj. méně než 43 bodů (85%), se cvičná jízda v tuto chvíli považuje za zmařenou z viny žadatele, ten je povinen uhradit autoškole náhradu ve výši 500 Kč.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Autoškola si vyhrazuje právo na změnu termínu cvičných jízd, učitele nebo výcvikového vozidla, pouze však z důvodů zvláště závažných, které nijak nemohla ovlivnit.

6. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy, nebo od ukončení teoretické výuky, doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u autoškoly žádnou cvičnou jízdu a žadatel v této době nepožádal písemně autoškolu o přerušení, nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia.

Ukončením kurzu tímto způsobem zanikají žadateli jakékoliv finanční nároky.

7. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výcviku dle zákona 247/2000 sb, za předpokladu, že učitel vyhodnotí jeho znalosti a dovednosti tak, že je k závěrečné zkoušce připraven. Termíny zkoušek přiděluje autoškole úřad a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého učitele.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se písemně nejpozději 2 pracovní dny před zahájením zkoušky, a to autoškole pomocí e-mailu nebo SMS.

Pokud se žadatel ze zkoušky omluví později, nebo se nedostaví bez omluvy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (pracovní neschopnost, hospitalizace, úmrtí v rodině atd.), může žadatel požádat vedení autoškoly o prominutí smluvní pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést ke zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti (teoretické nebo praktické) vylučuje úspěšné složení zkoušky.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který neučinil žádné kroky ke zlepšení svých znalostí a dovedností např. doplňovacím výcvikem, nebo konzultacemi. Úroveň žadatele posuzuje učitel.

8. Závěrečná ustanovení

Žadatel má povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů jakoukoli změnu osobních údajů, kontaktního telefonního čísla a emailové adresy potřebné ke komunikaci s autoškolou. Pokud tyto změny neohlásí včas, autoškola nenese odpovědnost za případná nedorozumění a z nich vzniklé náklady, které budou účtovány k tíži žadatele.)

Žadatel se zavazuje řešit veškeré záležitosti týkající se výcviku a zkoušek výhradně osobně s výjimkou žadatelů mladších 18 let, za které, zejména závažné záležitosti, musí řešit jejich zákonný zástupce.